Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

     1. Gyermekeknek (is) és felnőtteknek (is)

 

www.jezusert.com/milliomos/index.html

  

   2. Bibliai kvíz

http://kvizpart.hu/index.kviz?temalist=302 

   

    3. BIBLIAI TALÁLÓSKÉRDÉSEK 

1.

Árka van, és mégis úszik,

ajtaja bezárva,

benne ember, sok-sok állat

menekvését várja.

 

2.

Álmában a földtől

fel az égig ért,

angyalok járkáltak rajta,

s fenn Isten beszélt.

 

3.

Széjjeltépték, bevérezték,

pedig szép volt, tarka,

apjától a viselője

ajándékba kapta.

 

4.

Vízen ringatózott,

kisfiú sírt benne,

fáraóleánynak

fiává lett terhe.

 

5.

Ég, de mégsem ég el,

Úr hegyénél lángol,

saruját leoldja

előtte egy pásztor.

 

6.

Földre dobva kígyó,

felemelve fegyver,

máskor meg kettévált

előtte a tenger.

 

7.

Főpap hozta vessző,

ami kivirágzott,

Isten hatalmáról

tett így bizonyságot.

 

8.

Életében nem látott kést,

de mikor levágták,

könnyűszerrel kötözték meg

elgyengült gazdáját.

 

9.

Dallam pendül húrjain,

pásztor ajkán ének,

hangja jót tesz a király

meggyötört szívének.

 

10.

Égből jött és égbe tért

vissza hirtelen.

Prófétát vitt haza, kinek

sírját nem lelem.

 

11.

Ragadozók otthona.

Nem volt épp palota

legfényesebb terme.

Egyszer mégis a király

főembere tölthetett

egy éjszakát benne.

 

12.

Nyél nélkül egy vasdarab,

mégis vízen úszik,

amikor az ÚR szolgája

Istenében bízik.

 

Megfejtések:

Noé bárkája, Jákób létrája, József tarke ruhája, Mózes gyékénykosara, az égő csipkebokor, Mózes botja, Áron vesszeje, Sámson haja, Dávid lantja, tüzes harci szekér-Illés, az oroszlánok verme-Dániel, vízen úszó fejsze-Elizeus.

 

 

BIBLIAI TALÁLÓSKÉRDÉSEK: SZEMÉLYEK

 

1.

Ravasz kígyó csábította

felesége által ,

így lett szegényebb az ember

isteni tudással.

 

2.

Csontból lett csont,

gyümölcsöt csent,

ezzel megbántotta

Istent.

 

3.

Kísértő és vádló,

aki embergyilkos

kezdetektől fogva.

Éva hallgatott rá,

azóta az embert bűne tarjta fogva.

 

4.

Szíve mélyén gyűlölet,

homlokán oly bélyeg,

amit testvéröccse vére

mindörökre éget.

 

5.

Ő az első ember,

kinek vére folyt,

mert egy haragtartó

testvébbátyja volt.

 

6.

Istennel járt,

mégis ember

vol, bár tenger

gyűlt köréje,

de az ÚR a

háza népét

sok vendégét

mind megvédte.

 

7.

Áldást kapok és nagy népet

-szólított meg az ígéret-,

s míg a fiam megszületett,

vénültem huszonöt évet.

 

8.

Ha-ha,

ha az ÚR ígéri, sem hiszem.

Bár ha

hatalma megadja, megszülöm.

Nevetségessé tesz vele Istenem.

 

9.

Nevében zsák, hátán rőzse,

így baktat a hegyre,

penge villan, s angyal vigyáz

az egyetlenre.

 

10.

Megitatta egy idegen

elfáradt tevéit,

aztán új hazába indult,

követve a férfit.

 

11.

Fiak, egyszülöttek.

Tusakodtak, mielőtt még

a világra jöttek.

Áldásért folyt köztü a harc,

kegyelemként jött meg.

 

12.

Tizenketten

egy apától,

négy anyától,

békességtől

mégis távol.

 

13.

Fiatalon szép ruhában,

aztánaztán inkább rongyosan,

végül egy nagy ország élén

életmentő gondosan.

 

14.

Férje nem volt elég néki,

rabszolgája kellett volna,

míg ruháját ott nem hagyta

maga helyett a rabszolga.

 

15.

Vízre tették, vízből húzták,

vizen ment át győztesen,

sziklából vizet fakasztott,

s leborult a Hóreben.

 

16.

Mózes testvére és szája,

Izrael népét így áldja:

Áldjon meg téged az ÚR és

ragyogjon rád szent orcája!

 

17.

Próféta volt, ráadásul

Mózes nőtestvére,

de amikor féltékeny lett,

lepra szállt testére.

 

18.

Szívét átokra szította

varázslásnak bére.

Átok helyett áldást mondott

Izráel népére.

 

19.

Ahol korábban kémkedett,

népét oda vitte,

városait legyőzte, mert

az ÚR szavát hitte.

 

20.

Paráznának szíve, háza

a városfal oldalába'

Isten előtt nem volt zárva,

s megmenekült a parázna.

 

21.

Titkon pajtájában csépelt,

gyapjútinccsel űzött kételyt,

volt háromszáz embere,

fáklya, kürt és cserépfazék

fegyvere.

 

22.

Haja ollót sose látott,

ez volt ereje.

Feje asszonyölbe vágyott,

ez lett végzete.

 

23.

Ölelése, csókja édes,

hízelgése mégis kétes.

Szeretője helyett inkább

erszényéhez volt hűséges.

 

24.

Rút, de mégse csúnya,

hűséges szíve

anyósát követte,

s ajándékul áldott

gyermeket szüle.

 

25.

Azt hitték róla, hogy részeg,

pedig csak imádkozott,

és az Úrtól nemsokára

fiúgyermeket kapott.

 

26.

- Szólj, mert hallja a te szolgád

- mondta Istenének,

s attól kezdve vele üzent

Isten a népének.

 

27.

Népe első királya lett,

nem is akadt párja,

amíg szíve trónusán csak

Isten volt királya.

 

28.

Juhnyáj mellől hívta Isten

népe pásztorának,

bátor és hű harcosa lett

Teremtő Urának.

 

29.

Dávid jóbarátja,

bajban is hű társa,

királyfiként sem bánta, hogy

ő lesz majd királya.

 

30.

Dávid szeretője,

aztán felesége,

fia lett Izráel

legbölcsebb személye.

 

31.

Bölcsességét messze földön

ismerték, csodálták,

ő építtette fel végre

Istenének házát, mégis idegen istenek

lepték háza táját.

 

32.

Messziről érkezett

díszes kísérettel,

királyt megpróbálni

okos kérdésekkel.

 

33.

Négyszázötven prófétával

egyedül állt szemben,

mert ő nem a Baalban bízott,

egyedül Istenben.

 

34.

Nem volt csodadoktor,

mégis gyógyított.

Hisz Isten Lelkéből

kettős részt kapott.

 

35.

Szíriai hadvezér volt,

testét lepra fedte,

Hétszer merült a Jordánba,

s megtisztult a teste.

 

36.

Bűnre csábította

királyát és férjét,

Jezréel kutyái

nyalták fel a vérét.

 

37.

Amikor ellenség

városát támadta,

halálos betegség

testét megragadta,

könyörgött az Úrhoz,

aki meghallgatta.

 

38.

Isten törvényét szerette,

mikor megértette,

s országának bűnös népét

jó útra vezette.

 

39.

Ajkát parázs érintette,

népét hittel szólította,

Isten égő Igéjével

feddette és buzdította.

 

40.

Nyakában az Úr igája,

ítéletről szólott szája,

népe bűnét, pusztulását

látta, látta, látta, látta...

 

41.

Isten mondta, indulj erre,

mire ő elindult arra.

Menekült, míg rá nem akadt

egy Úr küldötte nagy halra.

 

42.

Fiatalon elhurcolták,

messze volt hazája,

hűségesen imádkozott,

s zárva maradt mellette az

oroszlánok szája.

 

43.

Királynő volt, legszebb

egész Perzsiában,

bátorsága győzött

király udvarában.

 

44.

Elvesztette vagyonát és

gyermekeit sorban,

elvesztette egészségét,

mégis hitt az ÚRban

 

 Megfejtések: Ádám, Éva, sátán, Káin, Ábel, Noé, Ábrahám, Sára és Izsák, Izsák, Rebeka, Ézsau és Jákób, Jákób fiai, József, Potifárné, Mózes, Áron, Mirjám, Bálám, Józsué, Ráháb, Gedeon, Sámson, Delila, Ruth, Anna, Sámuel, Saul, Dávid, Jonatán,Betsabé, Salamon, Sába királynője, Illés, Elizeus, Naámán, Jezabel, Ezékiás,Jósiás, Ézsaiás, Jeremiás, Jónás, Dániel, Eszter, Jób.