Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznúsági jelentés 2012.


A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány

Közhasznúsági jelentése

a 2012-es esztendőről

 

 

1.    SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 

A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 21181 ezer Ft, a saját induló tőke 100 ezer Ft (2006.-ban). A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

 

 

2.    KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

Tárgyévben az alapítványunk 2502697,- Ft támogatást kapott. Az előző évi felhasználásból maradt 135278,- Ft –ot is 2012.11.19.-én villanyszerelési anyagokra költöttük, úgy ahogy jeleztük előző évi beszámolónkban.

A működési támogatásra kapott 250000,- Ft-on az alaptevékenységünk folytatásához szükséges kiadásokra fordítottuk: postaköltségeinkre, zárcserére, tonerek, poharak, tálcák vásárlására, illetve templom történeti kutatások eredményeit és az alapítványunk munkáját bemutató kiadvány megjelentetésére költöttünk el.

Templom felújítási pályázatunkkal elnyert összeg első számlájának bevétele 1863438,-Ft, amit az MVH utalt.

SZJA 1%-os felajánlásából befolyt összeget 389259,-FT a villamos hálózat korszerűsítésére kívánjuk felhasználni.

A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit, pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

 

 

3.    VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Előző évhez képest az alapítványunk tartaléka (vagyona) 444 ezer Ft összeggel növekedett, melyet, a templom felújítására kívánjuk fordítani. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

 

4.    CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

 

 

5.    KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL, illetve magánszemélyektől KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben alapítványunk összesen 5943962,- Ft támogatást kapott különböző címeken. NEA működési pályázaton 2012. évben 250000,- Ft támogatást nyertünk.

2012. évben az 1%-os felajánlásból 389259,- Ft-ot kaptunk.

Magánszemélyektől kapott adomány összege 2012. évben 3441265,- Ft.

Templom felújításra nyert pályázatunk 1. számlájának utófinanszírozására 1863438,-Ft.

A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

 

6.    A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 0 Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői nem részesültek juttatásban. Ezt a 6. számú melléklet tartalmazza.

 

 

7.    A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

Alapítványunk 2006. június 9.-én jött létre, az alapító okiratot a Vas megyei Bíróság

Pk. 60. 024/2006/2. számú végzésével pontosította.

 

 Céljai:

 

7.1.

Nick község katolikus temploma, a hozzátartozó épületrészek és park felújítása állagának megóvása, oly módon, hogy az épület együttes mindenkor alkalmas legyen a hitélet, a vallás gyakorlására, a szertartások méltó körülmények között történő megtartására.

 

Az elmúlt évben a korábbiakhoz hasonlóan két alapítványi estet szerveztünk.

Az egyiket tavasszal, a másikat ősszel.

Tavasszal Barsi Balázs OFM a sümegi ferences kolostor házfőnöke volt a vendégünk. Ő a Keresztény hit emberi alapjairól tartott egy érdekfeszítő előadást. Külön kihangsúlyozta a család erejét és fontosságát. Az előadásra rendhagyó módon a kultúrházban került sor, amelynek végén a nagyszámú közönséget közös beszélgetésre hívtuk szeretetvendégség keretében.

A második alapítványi estünkre ősszel került sor. Szeptember második hétvégéjén az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Nicken is megrendeztük a Kulturális Örökségek Napjait. Ennek egyik eseménye volt Nemes András művészettörténész és Dr. Kelemen István történész előadása. A színvonalas és érdekes előadás alapjául a templom felújítása során végzett falkutatások feltárások szolgáltak. A templom történetét, a templom alatti kripta felmérését, a korábbi Nicken álló templom maradványait bemutató előadás egy ismertető füzetben is meg lett örökítve.

Itt szeretnénk külön hálánkat kifejezni azoknak, akik  a rendezvényeink megszervezésében, lebonyolításában anyagilag vagy más módon (pl. sütemény, ital) támogatták vagy támogatják alapítványunkat.

A 2011-ben megkezdett templom homlokzatának felújítási munkái tavasszal folytatódtak és a nyár végére be is fejeződtek. Ebben az időszakban kaptunk értesítést arról, hogy a Kemencés konyha kiállítóhely külső felújítására és bővítésére is nyertünk 3 millió forintot. Ez a beruházás is a nyár végére lett készen szinte a templom felújítással egy időben. A Kulturális Örökségek Napjai rendezvény sorozatba kapcsolva sikerült megvalósítani egy nagy ünnepség keretében a templom megáldását, a Kemencés kiállítóhely átadását és a Teremtésvédelmi táborozóhely alapkőletételét. Az ünnepségen Dr. Veres András megyés püspök úr, megáldotta a felújított templomot, a kiállító helyet és az alapkövet. V. Németh Zsolt államtitkár úr és Dr. Galántai György a Ság-hegy Leader Egyesület elnöke pedig átadta a kiállítóhelyet és leleplezte az alapkövet. A nagyarányú ünnepségen a környék polgármesterei, a faluból elszámozottak, a környező települések lakói és nem utolsó sorban a falu lelkes lakossága is megjelent. Az ünnepségen több mint 1.000 fő vett részt.

Szintén pályázati pénzből sikerült kiadnunk két féle képeslapot a külsőleg megújult templomról.

A 2013-as évre vonatkozó működési támogatásunkra már adtunk be 2012 decemberében egy pályázatot. Bár az eddigi összegek, amiket elnyertünk nem voltak nagyok, de nem adjuk fel. Szokták mondani a sok kicsi, sokra megy.

Benyújtottunk egy újabb pályázatot a régi iskola együttes kiállító hellyé történő átalakítására. Ezt a Leader keretében sikerült megtennünk, és várjuk a pozitív elbírálást.

Külön ki kell térnünk arra az örvendetes dologra, és köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik az elmúlt évben végzett önkéntes munkákban részt vállaltak. A pályázatok egy részénél a kedvező elbírálás egyik feltétele az önkéntes segítők bevonása volt. 2012-ben csak a pályázatokhoz kapcsolódóan 136 fő vett részt, önkéntes munkában, ami 1354 óra munkát jelentett a településünkön. Ezen felül ide kell számítani azok munkáját, akik hétről hétre kitakarítják a templomot, hogy a szentmiséket méltó körülmények közt lehessen megtartani. Nyári időszakban kapálták öntözték a plébánia kertjét, füvet nyírtak, és az épületeket folyamatosan takarították. Ez mind azoknak a hozzáállását dicséri, akik fontosnak tartják a településüket, és tisztán látják, hogy ezek a helyszínek is szerves részét képezik a falunak.

Az alapítvány fő célja a templomunk felújítása, melynek - most hogy már a külső homlokzata és környezete megújult- következik a belső felújítása. Ez kis részben adományokból, nagyrészt pedig pályázati pénzekből szeretnénk megvalósítani. Nagyon valószínű, hogy ez csak több pályázat keretében valósulhat meg.

Alapító okiratunk módosítását elindítottuk, a szélesebb körű tevékenység belefoglalása, és a felügyelő bizottság létrehozása miatt.

 

 

7.2

Plébánia történetének kutatása, feldolgozása és ismertté tétele. Olyan kulturális munka megvalósítása, mely hozzájárul a múlt értékeinek feltárásához és megismertetéséhez.

Hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon a fiatalokban a múlt megbecsülése, a nemzedékek egymásiránti tisztelete, a szülőföldhöz való ragaszkodás és a magyarságtudat érzése.

  Ennek érdekében folyamatos gyűjtőmunka eredménye ként több száz fotó, dokumentum, visszaemlékezés, gyűlt össze a település múltjával, kultúrájával, hagyományaival kapcsolatban, melyet rendszerezve nyomtatott formában is szeretnénk a nagyközönség elé tárni. Ezt is pályázati pénzből akarjuk megvalósítani. A személyi jövedelemadó 1 %-át, 389. 259 Ft-ot  a plébánia villamoshálózatának korszerűsítésére fordítjuk.

Az alapítvány tagjai aktívan részt vettek a március 15-i ünnepség megrendezésében és lebonyolításában.

Húsvéthétfőre szerveztük meg a gyerekek számára a tojáskeresést, aminek nagy sikere volt.

Részt vettünk a Víz világnapja megszervezésében a Kőris pataknál, ahol Ökológiai megfigyelőpontot szeretnénk kialakítani, a teremtésvédelmi táborhely részeként.

 Részt vállaltunk a májusfa kitáncoltatásnál.

E programokkal a már-már feledésbe merült, vagy csak elhalványult szokásokat szeretnénk tovább vinni, mígnem sikerül, az eredetivel megegyező színvonalon lebonyolítanunk, és az utánunk következő nemzedéknek továbbadnunk.

A répcelaki Szent István Király plébániának segítettünk a kiránduló hét érdekesebbé tételében, hiszen 1 napra mi fogadtuk itt a gyermekeket.

Nyáron a falunkba látogatókat rendszeresen megvendégeltük és körbekalauzoltuk az általunk felújított épületekben, ahol kiállításokat tekinthettek meg.

Ősszel bekapcsolódtunk az önkormányzat által a Nyugdíjasoknak rendezett múltidéző délután lebonyolításába

 

A civil szervezetek működésének támogatására kiírt, NEA pályázaton 250. 000 Ft-ot nyertünk el, amelynek nagyobb részét egy TKM füzet kiadására fordítottunk. A kiadvány címe: A Nicki Szent Anna templom története.

 

 

 

Nick, 2013. február 20.

 

                                                                                              Novák Elemér

                                                                                                   elnök

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma, a 2013. március 4.-i ülésén elfogadta.